Nejdůležitější předpisy

Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů – odkaz na Portál veřejné správy České republiky

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv na internetových stránkách – odkaz.


Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace zejména jedná a rozhoduje (ve znění pozdějších předpisů a doplňků):

úst. zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
úst. zák. č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
úst. zák. č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR


Předpisy (stavební), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění

zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 164/2001 Sb., lázeňský zákon

zákon České národní rady č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon atd.

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

zákon č. 266/1994 Sb., o drahách

zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a ČGÚ

zákon č. 44/1988 Sb., horní zákon

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně


Předpisy (finanční), kterými se ve své činnosti zejména řídí:

pozn.: odkazy vedou na Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/

zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole

zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

vyhláška č. 449/2009 Sb., v platném znění, o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dorovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a účetních výkazů

vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška MF ČR č. 323 ze dne 2.7.2002 o rozpočtové skladbě

vyhláška MF ČR č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích


 

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)

zákon č. 90/2012 Sb.,Zákon o obchodních korporacích (dříve Ochodní zákoník, do 31.12.2013)

zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník